Pracownia Dekoratorska & Wypożyczalnia Dekoracji

Regulamin

Tutaj znajdziesz nasz regulamin wypożyczenia

Witamy!

Poniżej znajduje się regulamin wypożyczalni CHEERS – EVENT DECOR, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w wypożyczalni, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Wypożyczalnia jest prowadzona przez Crush Concept Corinna Jarocki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność prowadzona jest pod adresem ul. Filtrowa 29A, 87-100 Toruń, NIP 8792739132, REGON 521908561.

W każdej chwili możliwy jest z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
info@cheers-eventdecor.pl lub pod nr tel 731 040 596.

Pozdrawiamy!

zespół cheers- event decor

 

§1 Zasady ogólne i definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosowane są następujące definicje:

 

CHEERS – podmiot udostępniający artykuły do wypożyczenia; przedsiębiorstwo zarejestrowane pod nazwą Crush Concept Corinna Jarocki.

Klient – podmiot korzystający z usług CHEERS, którym w zależności od etapu współpracy jest osoba składająca zamówienie lub osoba potwierdzająca zawarcie umowy. Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z CHEERS umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

Strony – CHEERS oraz Klient.

Artykuł / Artykuły – dekoracje, akcesoria i inne przedmioty udostępniane przez CHEERS do wypożyczenia, przy czym użycie w Regulaminie liczby pojedynczej lub mnogiej ma znaczenie wyłącznie stylistyczne, zaś rozstrzygająca dla Stron jest ilość elementów wskazana przez Klienta w zamówieniu / umowie.

Wypożyczalnia – wypożyczalnia Artykułów działająca pod adresem https://cheers-eventdecor.pl

Usługa – wypożyczenie (udostępnienie) przez CHEERS dekoracji do korzystania przez Klienta przez określony w umowie czas (w szczególności podczas uroczystości Klienta, której termin jest wskazany w zamówieniu oraz umowie np. wesele, przyjęcie).

Czyszczenie Artykułów – wykonywane odpłatnie przywrócenie Artykułów do stanu umożliwiającego udostępnienie ich kolejnemu Klientowi, w szczególności mycie podtalerzy, usuwanie plam z bieżników, pranie i prasowanie bieżników, usuwanie plam lub wosku ze świeczników, polerowanie dekoracji, mycie sztalug, itp.

Kaucja – wpłacona przez Klienta kwota pieniężna, której wysokość określa CHEERS w zależności od wartości Artykułów zamówionych przez Klienta, pobierana przez CHEERS na zabezpieczenie terminowego zwrotu wszystkich Artykułów w stanie nieuszkodzonym oraz czystych (za wyjątkiem Artykułów, dla których Strony uzgodniły wykonanie usługi Czyszczenia Artykułów).

Protokół – załącznik do umowy zawierający wykaz Artykułów udostępnionych Klientowi wraz z określeniem ich ilości, wartości oraz stanu. 

Rezerwacja – zobowiązanie CHEERS do przygotowania i udostępnienia wybranych przez Klienta Artykułów w uzgodnionym terminie, skutkująca czasowym wycofaniem ich z oferty CHEERS dla innych klientów. Rezerwacja jest dokonywana przez CHEERS po złożeniu przez Klienta zamówienia i potwierdzeniu dostępności Artykułów.

Wina Klienta – odpowiedzialność Klienta za uszkodzenie lub utratę Artykułów w okresie od ich wydania przez CHEERS (z miejsca prowadzenia działalności przez CHEERS) do ich zwrotu (do miejsca prowadzenia działalności przez CHEERS) powstałe w szczególności w efekcie nienależytego używania Artykułów, wykorzystywania ich w sposób niezgodny z właściwościami i przeznaczeniem, nieprawidłowego zapakowania. Klient ponosi względem CHEERS odpowiedzialność za działania swoje oraz osób trzecich obecnych podczas uroczystości, w tym osób, z których pomocy Klient korzysta w trakcie i przy organizacji uroczystości (w tym w szczególności uczestnicy uroczystości, obsługa uroczystości, pracownicy, osoby mające dostęp do pomieszczeń, w których Artykuły są przechowywane w okresie wypożyczenia itp).

Zniszczenie Artykułów – obniżenie wartości Artykułów w szczególności w wyniku ich uszkodzenia w sposób uniemożliwiający przywrócenie Artykułów do stanu pierwotnego (np. poprzez poplamienie w sposób nieusuwalny, przedziurawienie, przedarcie, zapleśnienie, połamanie, wyszczerbienie itp.), jak również niezwrócenie Artykułów wynikające z ich zagubienia w całości lub w części, w szczególności na skutek ich kradzieży, zaginięcia.

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z usług CHEERS, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności CHEERS oraz Klienta.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Wypożyczalni są cenami brutto.

 

§ 2 Złożenie zamówienia

 1. Za pośrednictwem Wypożyczalni CHEERS zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy dotyczącej wypożyczenia Artykułów.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wypożyczalni. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu odbioru zamówionych produktów oraz wskazanie metody płatności za zamówienie. Dostępne metody dostawy Artykułów oraz płatności za zamówienie opisane są na stronach Wypożyczalni oraz prezentowane Klientowi na etapie składania zamówienia.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Klient może skontaktować się z CHEERS celem ich wyjaśnienia.
 4. Po złożeniu zamówienia CHEERS potwierdza dostępność Artykułów, o których mowa w zamówieniu oraz dokonuje ich Rezerwacji na termin wskazany w zamówieniu.

 

§ 3 Zawarcie umowy

 1. CHEERS przekazuje Klientowi w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia umowę przedstawiającą warunki wypożyczenia.
 2. Dla zachowania Rezerwacji Klient jest zobowiązany do przesłania CHEERS na adres e-mail info@cheers-eventdecor.pl podpisanej umowy oraz zapłaty ustalonego w umowie wynagrodzenia wraz z Kaucją przelewem na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 4 dni roboczych od dnia przesłania umowy przez CHEERS. Na życzenie Konsumenta płatność ww. kwot może nastąpić gotówką podczas umówionego w tym celu spotkania.
 3. Wysokość wynagrodzenia określonego w umowie należnego CHEERS oraz wysokość Kaucji określa CHEERS biorąc pod uwagę wartość poszczególnych Artykułów oraz usług dodatkowych zamówionych przez Klienta (m.in. transport CHEERS, przesyłka kurierska, Czyszczenie Artykułów, personalizacja Artykułów itp.).
 4. Brak przesłania podpisanej umowy lub brak wpłaty kwoty ustalonego wynagrodzenia wraz z Kaucją skutkuje nie zawarciem umowy pomiędzy Stronami oraz anulowaniem Rezerwacji utworzonej na podstawie zamówienia Klienta.
 5. Umowy są zawierane w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

 

§4 Wybór Artykułów

 1. CHEERS zastrzega, że rzeczywisty wygląd Artykułów pokazanych na stronie internetowej CHEERS, jak również na zdjęciach, może odbiegać od ich wyglądu na ekranie monitora, co wynika m.in. z różnic oświetlenia czy ustawień monitora.
 2. Przed podpisaniem umowy Klient ma prawo obejrzenia Artykułów w magazynie CHEERS (ul. Filtrowa 29A 87-100 Toruń) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. W przypadku nie skorzystania przez Klienta z tego prawa, różnice pomiędzy zdjęciami Artykułów znajdującymi się na stronie internetowej Wypożyczalni a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 3. CHEERS udostępnia Klientowi Artykuły bez wad, sprawne technicznie, używane i mogące nosić normalne ślady użytkowania.
 4. CHEERS umożliwia zamawianie Artykułów personalizowanych za dodatkowym wynagrodzeniem umówionym z Klientem.
 5. W przypadku skorzystania z personalizacji Artykułów, Klient zobowiązuje się do przesłania wymaganych treści niezbędnych do wykonania usługi personalizacji w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru / wysyłki Artykułu. Przesłanie odpowiednich informacji i treści wymaganych przez CHEERS skutkuje przygotowaniem projektu spersonalizowanego Artykułu. Projekt zostanie przesłany do akceptacji i zatwierdzenia Klientowi. Po zatwierdzeniu projektu przez Klienta, wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian, poprawek itp. przez Klienta, może skutkować brakiem możliwości zrealizowania zmienionej personalizacji z przyczyn technologicznych, o czym CHEERS poinformuje niezwłocznie Klienta.
 6. CHEERS nie odpowiada za błędy w personalizacji, który zostały zaakceptowane przez Klienta na etapie zatwierdzania projektu. Jeżeli wykonana personalizacja jest zgodna z zatwierdzonym projektem, Klient ma obowiązek uregulowania całego wynagrodzenia należnego CHEERS.

 

§5 Odbiór Artykułów

 1. W przypadku braku odmiennego uzgodnienia Klient zobowiązuje się odebrać Artykuły z siedziby CHEERS nie wcześniej niż 2 dni przed datą uroczystości wskazaną w umowie, po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.
 2. CHEERS umożliwia dostarczenie zamówionych Artykułów za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt i ryzyko Firmy kurierskie, z którymi współpracuje CHEERS to InPost, DPD, Poczta Polska, GLS.
 3. Koszt dostawy zamówionych przez Klienta Artykułów zostanie oszacowany przez CHEERS na podstawie ilości i wagi zamówionych Artykułów i zostanie podany przez CHEERS w umowie.
 4. CHEERS nada Artykuły przesyłką kurierską nie wcześniej niż 4 dni i nie później niż 2 dni przed wskazaną przez Klienta w umowie datą uroczystości. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy przesyłką kurierską, CHEERS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, jak również za uszkodzenia lub utratę Artykułów w transporcie.
 6. Artykuły, których z uwagi na ich wielkość, wagę lub inne właściwości nie można dostarczyć́ przesyłką kurierską, CHEERS może dostarczyć transportem własnym przy indywidualnym uzgodnieniu kosztów dostawy zależnych od odległości z siedziby lub magazynu CHEERS do miejsca uroczystości. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku tego typu Artykułów nie ma możliwości wyboru dostawy przesyłką kurierską.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Artykułów dostarczonych przesyłką kurierską, Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami wybranej przez Klienta firmy kurierskiej, w szczególności do spisania protokołu uszkodzeń oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, pod rygorem uznania, że uszkodzenia i braki powstały z winy Klienta.
 8. Klient ma obowiązek zgłoszenia CHEERS stwierdzonych w trakcie odbioru Artykułów uszkodzeń (np. zbite szyby, plamy, dziury, itp.) lub braków w dostarczonych Artykułach. Uwagi należy wpisać w Protokole stanowiącym załącznik do umowy. W przypadku odbioru osobistego Strony sporządzają Protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku wysyłki Artykułów Klient niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po odbiorze Artykułów, przesyła skan / czytelne zdjęcie Protokołu do CHEERS na adres info@cheers-eventdecor.pl Nieprzesłanie przez Klienta skanu / zdjęcia Protokołu oznacza, że Artykuły zostały doręczone do Klienta w odpowiedniej ilości i jakości.
 9. Za uszkodzenia i braki zgłoszone po terminie uroczystości lub ujawnione przez CHEERS po zwrocie Artykułów odpowiedzialność ponosi Klient.

 

§6 Zasady korzystania z Artykułów

 1. Klient zobowiązuje się do używania Artykułów zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem.
 2. Klient nie ma prawa do dysponowania Artykułami, w szczególności do ich wypożyczania, oddawania do używania (płatnego, ani bezpłatnego) osobom trzecim, ani do ich sprzedaży.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za stan Artykułów w trakcie korzystania z nich oraz za ewentualne ich uszkodzenia lub utratę.

 

§7 Zwrot Artykułów

 1. Klient zobowiązuje się zwrócić wypożyczone Artykuły w tych samych (w szczególności oryginalnych) lub analogicznych opakowaniach/pokrowcach/pojemnikach, w których zostały mu udostępnione przez CHEERS. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia zwracanych Artykułów co najmniej w sposób, w jaki zostały zabezpieczone przez CHEERS.
 2. Zwrot dokonywany jest przez Klienta osobiście lub przesyłką kurierską w terminie 2 dni od daty uroczystości (data nadania przesyłki). Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
 3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, CHEERS potrąci z Kaucji zwrotnej kwotę 100zł za każdy dzień opóźnienia tytułem kary umownej.

 

§8 Nieprawidłowe wykonanie umowy, reklamacje, rozwiązywanie sporów

 1. CHEERS dokłada wszelkich starań, aby przekazane Klientowi Artykuły były gotowe do wykorzystania podczas uroczystości. W przypadku zgłoszenia przez Klienta braków Artykułów niezwłocznie po odbiorze, po uznaniu winy CHEERS w tym zakresie, brakujące Artykuły zostaną w miarę dostępności dostarczone do Klienta na koszt CHEERS.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które CHEERS nie będzie w stanie dostarczyć częściowo albo w całości zamówionych Artykułów w ustalonym terminie, CHEERS zobowiązuje się niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, przedstawić rozwiązanie alternatywne, w szczególności zaproponować Klientowi artykuły zastępcze.
 3. Klient może odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania problemu. W takim przypadku wpłacona przez Klienta kwota zostaje mu całkowicie zwrócona. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy brak możliwości dostarczenia Artykułów do Klienta jest wynikiem zgubienia lub utraty przesyłki zawierającej Artykuły przez kuriera, któremu Artykuły zostały wydane celem dostarczenia Klientowi, jak również opóźnienia w realizacji takiej dostawy.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania całości umowy, Klient może wyrazić zgodę na częściową realizację Przedmiotu umowy lub zmianę terminu jej realizacji. Częściowa realizacja umowy skutkować będzie proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego CHEERS.
 5. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek postanowień umowy, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostało uniemożliwione, ograniczone lub opóźnione przez zdarzenie siły wyższej.
 6. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, w szczególności zwrotu Artykułów do CHEERS.
 7. CHEERS zobowiązuje się do zwrócenia pobranej Kaucji w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu Artykułów.
 8. Wpłacona przez Klienta Kaucja zostanie pomniejszona o kwoty należne CHEERS od Klienta, naliczone na podstawie niniejszego Regulaminu. CHEERS poinformuje Klienta mailowo o wysokości i przyczynie naliczenia należnych CHEERS kwot.
 9. CHEERS weryfikuje ilość, czystość i jakość zwracanych Artykułów. Artykuły muszą zostać zwrócone w stanie identycznym do istniejącego w momencie ich dostarczenia Klientowi, tj. w szczególności wyprane, wyprasowane, czyste, wypolerowane, nieuszkodzone, bez plam, dziur, zapleśnień, itp., chyba, że Klient zamówił Artykuły wraz z usługą Czyszczenia Artykułów.
 10. O stwierdzonych uchybieniach w czystości, ilości lub jakości zwracanych Artykułów CHEERS niezwłocznie poinformuje Klienta. Na życzenie Klienta CHEERS prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail dokumentację fotograficzną potwierdzającą istnienie zabrudzeń, uszkodzeń itp.
 11. Stwierdzenie uchybień w czystości zwracanych Artykułów skutkujące koniecznością Czyszczenia Artykułów, powoduje pobranie z Kaucji opłaty w wysokości określonej w umowie, w szczególności za pranie, prasowanie, mycie, polerowanie itd.
 12. Stwierdzenie braków ilościowych Artykułów lub zniszczenie Artykułu w sposób uniemożliwiające dalsze jego wypożyczanie powoduje pobranie z Kaucji kary umownej na zakup nowego Artykułu w wysokości wartości nowego Artykułu. W przypadku, gdy zaginiony lub zniszczony Artykuł jest elementem zestawu/kompletu z Kaucji pobierana jest kara umowna w wysokości równowartości całego nowego zestawu/kompletu.
 13. W przypadku, gdy cena odtworzenia/odkupienia Artykułu lub zestawu/kompletu przekracza wartość pobranej Kaucji, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez CHEERS na odtworzenie/odkupienie Artykułu lub zestawu/kompletu a kwotą potrąconą z Kaucji na ten cel.
 14. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę Artykułu lub zdekompletowanie zestawu poprzez uzgodnienie z CHEERS odkupienia lub odtworzenia we własnym zakresie identycznego Artykułu w określonym przez Strony terminie. Brak wykonania porozumienia w powyższym zakresie, skutkował będzie obciążeniem Klienta kwotą wydatkowaną przez CHEERS na zakup nowego Artykułu lub zestawu/kompletu. Decyzja w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie ww. porozumienia należy do CHEERS.
 15. Stwierdzenie zabrudzenia jednego z podtalerzy skutkuje uznaniem za niewyczyszczone całego kompletu/zestawu dostarczonego Klientowi, co Klient przyjmuje do wiadomości.
 16. Szczegółowy zakres oraz wysokość kar umownych zawiera umowa, przy czym w przypadku, gdy naliczona Klientowi kwota kary umownej nie pokryje poniesionej przez CHEERS szkody, CHEERS uprawniona jest do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 17. Brak zwrotu Artykułów lub dobrowolnej zapłaty naliczonych Klientowi kwot skutkować może skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
 18. Spory powstałe w związku ze złożonym zamówieniem lub zawartą umową Strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku brak możliwości osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie Sąd właściwy dla CHEERS.
 19. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  

§9 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z CHEERS umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (przez Internet) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować CHEERS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub mail wysłany pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy CHEERS zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym CHEERS został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakimi Konsument posłużył się przy dokonywaniu płatności.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułów będące wynikiem korzystania z Artykułów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Artykułów.
 7. W przypadku, gdy wydanie Artykułów (realizacja umowy przez CHEERS) następuje przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Artykułów personalizowanych.

 

§10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest CHEERS.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://cheers-eventdecor.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Wypożyczalni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ze względu na konieczność indywidualnego uzgodnienia dostępności Artykułów w konkretnym terminie i miejscu.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową lub Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. CHEERS zastrzega sobie prawo do zmiany cen Artykułów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. CHEERS zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2022 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

 

 

FAQ

Tutaj znajdziesz częste pytania i nasze odpowiedzi

Staramy się aby proces rezerwowania produktów był jak najłatwiejszy dla Ciebie.

 • Wybierz Twoje wymarzone dekoracje
 • Dodaj Twoje wybrane produkty do koszyka i oznacz czy wybierasz opcje z czyszczeniem lub bez
 • Jeśli będą jakieś uwagi do zamówienia, masz możliwość nas poinformować o tym ‘Moje uwagi do zamówienia’
 • Następnie prosimy ciebie o uzupełnienie twoich danych
 • Dostaniesz od nas maila o dostępności produktów na wybraną datę
 • Jeśli Twoje wybrane produkty będą dostępne w wybranym przez Ciebie dniu to w przeciągu 2 dni wyślemy Tobie umowę.
 • Jeżeli nie będzie wszystko dostępne, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
 • W umowie będzie zawarta informacja o numerze konta do wpłaty. Klient ma 4 dni na wykonanie przelewu z zawartym w tytule numerze zamówienia.
 • Jeśli w ciągu 4 dni od otrzymania umowy nie zostanie zrealizowana wpłata, rezerwacja niestety będzie anulowana.
 • Zapraszamy również do naszego biura w Toruniu, gdzie też jest możliwość załatwienia wszystkich formalności.

Prosimy klientów, aby zarezerwowali wybrane dekoracje jak najszybciej, aby upewnić się że wszystko będzie do dyspozycji w wybranym przez ich dniu. Niestety nie jesteśmy w stanie zarezerwować produktów dla klientów którzy nie podpisali umowy, ponieważ jest wielu chętnych. Jeśli decydujesz się na wypożyczenie dekoracje na twój wyjątkowy dzień, zapraszamy do kontaktu lub skorzystaj z rezerwacji przez naszą stronę.

Po naszej akceptacji gwarantujemy Tobie ze w danym dniu będzie dekoracja dla Ciebie. 

Z przyjemnością. Chętnie udzielimy Tobie informacje czy wybrane przez ciebie produkty do siebie pasują. Również zapraszamy do naszego biura gdzie będzie możliwość na żywo zobaczyć – prosimy o wcześniejszy kontakt i informacje jakie produkty Cię interesują.

Po naszej akceptacji gwarantujemy Tobie ze w danym dniu będzie dekoracja dla Ciebie. 

Tak, istnieje taka możliwość. W Toruniu i okolicy możemy Tobie osobiście dostarczyć produkty przed Twoją uroczystością. Koszt dostawy do ustalenia. Jeżeli zamawiasz z dalszych miast, korzystamy z kuriera. Koszt dostawy ponosi klient.

Po naszej akceptacji gwarantujemy Tobie ze w danym dniu będzie dekoracja dla Ciebie. 

Może się okazać, że Twoja liczba wybranych przez Ciebie produktów jest niewystarczająca. Prosimy abyś jak najszybciej poinformował nas o tym aby zarezerwować Tobie ( w razie dostępności) dodatkowa ilość produktów. Ilość produktów można zmienić do 21 dni przed uroczystością.

Tak, oczywiście. Istnieje u nas możliwość dostawy kurierem. Prosimy Cię o kontakt z nami, aby ustalić wszelkie formalności.

W trakcie zamówienia produktów będziesz miał(a) możliwość wybrać opcje z czyszczeniem lub bez. Jeśli decydujesz się na opcje z czyszczeniem, to nie możesz nam odesłać lub przywieść wypożyczone produkty brudne.  Jeśli wybierasz opcje bez czyszczenia prosimy Ciebie aby samemu wyczyścić produkty. Przy zamówieniu doradzimy Tobie jakim sposobem dane produkty wyczyścić. 

Skontaktuj się z nami i z przyjemnością Tobie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub napisz maila. Jesteśmy również dostępni na naszym czacie na Facebooku.